Käyttäjäkohtaista raportointia helposti eri datalähteistä

Talgraf Oy toimitti Luonnonvarakeskukselle reaaliaikaisen raportoinnin järjestelmän, jossa asiakkaalle tärkeää taloustietoa voidaan tuottaa useasta eri näkökulmasta.

Haaste

Isossa organisaatiossa on paljon datalähteitä sekä erilaisia tarpeita datan yhdistelyyn ja raportointiin. Pääseurantakohteita ovat mm. projektit, ydin- ja tukitoimintoprosessit, tutkimusohjelmat, maksullinen palvelutoiminta, yhteisrahoitteinen tutkimustoiminta sekä linjaorganisaation mukaiset yksiköt, ryhmät ja tiimit. Seurantaa tehdään mm. euro-, tunti- ja henkilötasoilla.

Lähdejärjestelmien Master-tietokantaan tuottama data täytyi saada koottua halutunlaisiksi kokonaisuuksiksi ja pystyä raportoimaan erilaisista näkökulmista. Raportointiin tarvittiin järjestelmä, jossa monipuolisia raportteja voidaan tehdä joustavasti talon sisällä, ja tuoda datapohjaan lisädimensiota tarpeiden muuttuessa.

Ratkaisu

Kaikki data on keskitetty Master-tietokantaan, johon rakennettiin liittymä Accunaan. Liittymän avulla voidaan määrittää, mitkä datadimensiot siirretään Accunaan raportoivaksi. Maaliskuussa 2016 Accunaan siirtyi 21 eri dimensiota, joissa erillisiä laskentakohteita on yli 5 000 ja vientejä noin miljoona riviä vuodessa.

Accuna työstää datamassasta raportit ja julkaisee ne käyttäjäkohtaisten näkymien kautta eritasoisille käyttäjille. Käyttäjät näkevät vain heille määritetyt raportit ja laskentakohteet. Raportointinäkymät ovat interaktiivisia, joissa käyttäjät voivat mm. vaihtaa raportteja, muuttaa aikajaksoja, valita näkymään laskentakohteita eri dimensioilta ja porautua lukuihin.

Tulokset

  • Raportit kuvastavat organisaatiolle tärkeitä asioita reaaliajassa.
  • Taloustietoa voidaan tuottaa useasta eri näkökulmasta.
  • Projekteille kertyneitä kustannuksia ja tunteja voidaan seurata henkilötasolla.
  • Rahoittajille lähetettäviin kustannustilityksiin tuotetaan raportit Accunalla.
  • Raportointia voidaan kehittää jatkuvasti organisaation tarpeiden muuttuessa.

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Keskus kokoaa yhteen luonnonvarojen sekä vastuullisen ruoantuotannon osaajat. Tämä tekee Luonnonvarakeskuksesta yhden maailman monitieteellisimmistä alan tutkimuskeskuksista.

Luonnonvarakeskuksella on lisäksi lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Se huolehtii luonnonvarojen seurannoista, varmennetusta taimituotannosta, torjunta-aineiden tarkastuksesta, geenivarojen säilytyksestä, kasvihuonekaasujen laskennasta, tukee luonnonvarapolitiikkaa ja tuottaa Suomen viralliset ruoka- ja luonnonvaratilastot. Luke muodostettiin vuoden 2015 alussa kolmesta valtion sektoritutkimuslaitoksesta (MTT, Metla, RKTL) ja Tiken tilastopalveluista. Työntekijöitä organisaatiossa on noin 1 400 ja kokonaisrahoitus noin 125 milj. euroa.