Arctic Drilling Companyn Oy Ltd:n (ADC) Finance Manager Reijo Karjalainen tutki opinnäytetyössään vaihtoehtoista tapaa Microsoft Excelin käytölle kassavirran hallintaan ja suunnitteluun. Tätä tarkoitusta varten hän testasi Talgraf Oy:n Accuna-ohjelmiston kassavirtaennustetta, joka on ohjelmoitu Strategic Accountingin jalostaman kassavirtatulos -metodin pohjalle. Työn tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen kassanhallintaa paremmin strategista suunnittelua tukevaksi prosessiksi.


Tähän artikkeliin on koostettu suoraan opinnäytetyöstä sen keskeisimpiä asioita.

OPINNÄYTETYÖ: KASSAVIRRAN HALLINTA JA SUUNNITTELU

Avainsanat: kassavirta, kassavirtatulos, budjetointi

Tekijä: Reijo Karjalainen
Toimeksiantaja: Arctic Drilling Company Oy Ltd
Oppilaitos: Lapin AMK / Lapland University of Applied Sciences
Vuosi: 2020

Opinnäytetyön pääsee katsomaan kokonaisuudessaan Theseus-palvelussa.


Tutkimuksen tavoitteesta

”Tämän opinnäytetyön lähtökohtana ja tarkoituksena oli päästä kehittämään ja uudistamaan joustavammaksi Arctic Drilling Company Oy:n kassaennusteiden laadintaa yhtiö- ja konsernitasolla testaamalla Talgraf Oy:n Accuna-kassaennusteohjelmaa. Tavoitteena oli selvittää kassaennusteohjelman käyttämä metodi ja testata sitä käytännössä oikealla aineistolla ohjelman soveltuvuuden selville saamiseksi tutkimuksen kohdeyritykselle.”

”Kohdeyrityksellä on käytössään Lemonsoft-toiminnanohjausjärjestelmä, jolla hoidetaan koko yhtiön taloushallinto ja tuotannon suunnittelu. Nyt yhtiöllä on tarkoitus mennä eteenpäin tiedolla johtamisen portaikossa. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, saadaanko yhtiön nykyinen kassavirran hallinnan prosessi helpommaksi, nopeammaksi, joustavammaksi ja varmemmaksi. Tavoitteena on tutkia vaihtoehtoinen menetelmä Microsoftin Excelin korvaamiseksi kassavirran seurannassa ja suunnittelussa.”

Tavoitteena on käyttää Accunaa jatkossa myös konsernitasolla. Tärkein tutkimuksessa tekemä havaintoni oli kassaennustemetodin yksinkertaisuus ja ohjelman käytön helppous.

Kassavirran hallinta ja suunnittelu – opinnäytetyön tiivistelmä

”Kassavirranhallinta on kaikille yrityksille tärkeää. Tutkimuksen teoriaosassa käytiin läpi rahoituslaskelman suora ja epäsuora malli. Huomio teoriaosassa pyrittiin kiinnittämään operatiivisen liiketoiminnan rahavirtaan eli kassavirtatulokseen. Investointien sekä rahoituksen rahavirta, jotka kuuluvat myös rahoituslaskelmaan, esitettiin teoriaosassa. Tutkimuksessa käytiin läpi yritysten tärkeimpiä budjetteja, joista lähemmin tarkasteltiin kassavirtaennusteen tekeminen. Yrityksen taloudellisen toiminnan yleisimmät tunnusluvut esiteltiin, jotta lukija voi ymmärtää tuloslaskelman ja kassavirtatuloksen eron. Todellinen eron näiden kahden välillä on todellinen raha, joka on kassavirran ainoa mittari. Liiketoiminnan kerryttämä rahavirta on ratkaisevampaa kuin kirjanpidollinen tulos, koska tilinpäätöksen tulos ei ole todellinen, jaksotusten vuoksi. Kassavirtalaskelma kertoo selkeästi ja yksinkertaisesti rahavarojen muutokset tietyllä ajanjaksolla, siksi se on hyvä liiketoiminnan mittari. Kassavirta on suoritevirran peilikuva.

Tutkimus toteutettiin määrällisenä tutkimuksena, koska tarkoitus oli tutkia Accuna-kassaennusteohjelman antamia rahavirtatuloksia eriteltynä ne liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Tutkimuksessa käytetiin aineistona ADC Oy:n kirjanpitoaineistoa. Tutkimuksen kohteena olevan ohjelman (Accuna) antamat rahavirtalaskelman tulokset olivat Kirjanpitolautakunnan antaman rahavirtalaskelman suosituksen mukaiset, mutta ne erosivat epäsuoralla tavalla esitetystä ADC Oy:n rahavirtalaskelman eristä. Accuna-ohjelman käyttämä metodi esittää kassavirtalaskelma on yksinkertaisempi ja selkeämpi.”

Kassavirtaennuste-ohjelman soveltuvuus talouden suunnitteluun ja seurantaan

”Ohjelmalla oli todella nopea tehdä erilaisia budjetteja, jotka voidaan jokainen tallentaa erikseen ja käyttää niitä kassaennusteiden skenaarioissa. Kassaennusteeseen voi syöttää myös suoraan ennusteita ilman, että tarvitsee tehdä muutoksia budjetteihin. Tällöin voi simuloida kassaennustetta esimerkiksi suoraan johtoryhmän tai hallituksen kokouksessa, jolloin strategisia päätöksiä voidaan tehdä ja nähdä niiden vaikutukset suoraan rahana kassassa.”

”Tietojen automatisoidut siirrot vähentävät talousprosessien rutiinitoimenpeitä, jolloin voidaan keskittyä ennusteisiin ja poikkeamien analysointiin. Vain tehokkaasti hoidetuilla prosesseilla, kuten kassaennusteen tekemisellä, taloushallinto kykenee vastaamaan sille asetettuihin odotuksiin.”

”Huomio kiinnittyy budjetoinnista ennustamiseen. Accuna antaa mahdollisuuden strategisten päätösten näkemiseen konkreettisesti kassassa.”

”Raporttien nopeutumisella, laadun parantumisella ja virheiden vähänemisellä on mielestäni kuitenkin arvo, joka on suurempi kuin ohjelman käytöstä maksettava hinta.”

”Kassaennusteohjelmalla saadaan tehtyä myös konsernitason kassavirran seuranta, ilman yhtään konsernitason eliminointikirjausta, joka on merkittävä helpotus konsernitason kassavirran hallinnassa.”

”Kohdeyrityksen epäsuoran mallin mukaisen rahavirtalaskelman vuodelta 2019 ja sen rinnalla Accunan kassaennusteohjelmalla lasketut rahavirtojen kaikki erät erosivat toisistaan, mikä oli aluksi hämmentävää. Rahavarojen muutos tilikaudelta on sama molemmilla tavoilla esitettynä ja kumpaakin tapaa voidaan pitää Kirjanpitolautakunnan antaman ohjeen (2007) mukaisina kassavirtalaskelmina”

”Kun vertaa tässäkin tutkimuksessa esitettyjä tunnuslukuja kassavirtatulokseen, voidaan todeta, että kassavirtatulos yksinkertaisuudessaan selkein taloudellinen mittari”

”Tutkimuksessa testatun Accuna kassaennusteohjelman metodi on äärimmäisen yksinkertainen tapa esittää kassavirtalaskelma. Sitä ei voida pitää virheellisenä eikä harhaanjohtavana, vaan nerokkaan yksinkertaisena, jota kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yhtiöt voivat hyödyntää kassavirtojen suunnittelussa. Kun kassavirtalaskelma voidaan esittää automatisoidusti näin selkeästi ja ymmärrettävästi, ihmettelen joskus, miksi yritykset eivät halua tai vaadi kassavirtalaskelmaraportteja”

”Tutkimuksessa tarkistettu menetelmä laskea kassavirtatulos ja itse kassaennusteohjelma Accuna osoittautuivat toimiviksi ja käyttökelpoisiksi välineiksi liiketoiminnan suunnittelussa, jolla kyetään näkemään ja simuloimaan strategisten päätösten vaikutuksia kassassa. Ohjelmalla pystyy tekemään useita skenaarioita sekä hallitusti tarkistamaan budjettien rakenteita. Erilaiset joustavat ja monipuoliset suhteelliset simulointimahdollisuudet tekevät ohjelmasta erittäin käyttökelpoisen”

”Ajansäästö on merkittävää koko organisaatiotasolla, koska budjettien tekeminen ja seuranta voidaan hajauttaa. Säästö ja hyöty kertaantuvat, kun kassaennustaminen ja seuranta voidaan ulottaa konsernitasolle”

”Kassaennuste-ohjelman käytölle löytyi vankat perusteet ja hyödyt toimeksiantajalle sekä ohjelman tuottamat rahavirtatiedot todettiin tutkimuksessa teorian mukaisiksi”

”Koronakriisi on ollut vaikuttamassa kassaennusteohjelman käyttöönotolle. Tarve tehdä erilaisia skenaarioita tulevaisuudesta joustavasti sekä seurata kassaennusteita säännöllisesti on tullut entistäkin ajankohtaisemmaksi. Toimeksiantaja pystyy luottamaan kassaennusteohjelman antamiin rahavirtatietoihin. Tässä tutkimuksessa päästiin raportoinnin ja talouden seurannan kehittämisessä pieni, mutta merkittävä askel eteenpäin”

”Liiketoiminnasta saatu kassavirtatulos on konkreettista rahaa, jolla yritys operoi. Millään muulla kuin oikealla rahalla yritys ei voi operoida. Sen pitäisi kiinnostaa kaikkia. Ilman kassavirtalaskelmaa ja -ennustetta yritys ei tiedä mistä raha tulee ja minne se menee. Sitä ei kerro tuloslaskelma, sen kertoo kassavirtalaskelma, joka viimekädessä taseiden muutos. Tämän tiedon oivaltaminen oli myös itselleni merkittävin huomio tässä tutkimuksessa.”

 

Linkki alkuperäiseen lähteeseen: Karjalainen, 2020

Lisätietoa

Opinnäytetyön tekijä:
Reijo Karjalainen, finance manager, Arctic Drilling Company Oy Ltd
, 040 5801 657