Talouden suunnittelussa budjetointi on useimmille suhteellisen selkeä käsite, yleisellä tasolla ainakin. Perinteisen budjetoinnin lisäksi rullaavasta budjetoinnista ja talouden ennustamisista puhuttaessa voi herätä enemmän kysymyksiä tai esiintyä eroavaisuuksia käsitteiden ymmärtämisessä.

Jotkut saattavat esimerkiksi mieltää tekevänsä rullaavaa budjetointia, mutta todellisuudessa kyse on tehdyn budjetin päivittämisestä eli tavallisesta budjettiennusteiden tekemisestä, missä vain loppuvuoden kuukausia muokataan.

Tässä artikkelissa tarkoituksemme on käydä otsikon termejä lävitse niin sanotusti pähkinänkuoressa ja käsittelemme niiden tyypillisiä ominaisuuksia, eroavaisuuksia ja hyötyjä liiketoiminnalle.

Budjetointi

Budjetointi kuuluu jokaisen yrityksen ja organisaation talouden johtamisen perustehtäviin. Se, millä tarkkuudella ja laajuudella budjetointia tehdään, on organisaatiokohtaista.

Budjetoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa luodaan yksityiskohtainen talouden suunnitelma tietylle ajanjaksolle. Ajanjakso on yleensä yrityksen tilikausi, jolle luotu budjetti määrittelee odotetut tulot ja menot. Budjetti toimii ohjaavana työkaluna organisaation talouden johtamisessa, sillä huolellisesti tehty ja säännöllisesti tarkistettu budjetti antaa luotettavamman tuen ja raamit päätöksenteolle ja resurssien allokoimiselle.

Budjetti on siis jo itsessään yhdenlainen ennuste, joka perustuu historia- ja markkinatietoon sekä tulevan tilikauden strategisiin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Vuosittain määritelty budjetti pidetään tavallisesti alkuperäisessä muodossaan ja sitä hyödynnetään pohjana muille varsinaisille talouden ennusteille, budjettiennusteille ja rullaavalle budjetoinnille.

Budjetoinnin ominaisuuksia ja hyötyjä

 • Budjetointi keskittyy yleensä yhteen tiettyyn tilivuoteen ja perustuu tarkkoihin ennusteisiin ja suunnitelmiin tulevista tuloista ja menoista.
 • Budjetin laatiminen vaatii perusteellisen analyysin menneistä suorituksista, odotetuista markkinatrendeistä ja strategisista tavoitteista.
 • Budjetti tarjoaa selkeän vertailukohdan todellisten tulosten ja suunnitelmien välillä, mikä auttaa tunnistamaan poikkeamia ja tarvittaessa tekemään korjaavia toimenpiteitä.
 • Budjetointi luo perustan suunnitelmalliselle talouden hallinnalle ja auttaa organisaatiota asettamaan selkeitä tavoitteita ja prioriteetteja.
 • Budjetti tarjoaa pohjan resurssien tehokkaalle allokoimiselle eri toimintojen ja hankkeiden välillä.
 • Budjetointiprosessi edistää organisaation sisäistä viestintää ja yhteistyötä eri osastojen ja sidosryhmien välillä.

Rullaava budjetointi tai ennustaminen

Rullaava budjetointi, tai vaihtoehtoisesti rullaava ennustaminen, on dynaamisempi lähestymistapa budjetointiin. Rullaavassa budjetointiprosessissa budjettia päivitetään ja tarkistetaan jatkuvasti tilikauden aikana. Päivitettävä versio ulottuu aina sovitun ajanjakson verran tulevaisuuteen yli tilikausirajojen. Sen sijaan, että luotaisiin vain tilikaudelle staattinen budjetti ja välillä päivitettävät budjettiennusteet, rullaavaa budjettia päivitetään aktiivisemmin kunkin kuukauden kuluessa ajanjaksoa ylläpitäen.

Rullaavan budjetoinnin pohjalla on budjettiennuste luotuna esimerkiksi 12 kuukauden ajanjaksolle, jota ylläpidetään. Budjetin ja rullaavan budjetin suurin ero on juuri se, että tämä luotu ja päivitettävä ennuste ei kiinnity tilikausiin, vaan se on rullaava aina tietyn ajanjakson ajan toteumahetkestä eteenpäin. Tästä juontaakin prosessin luonnetta kuvaava nimitys rullaava budjetointi.

Tämä lähestymistapa mahdollistaa yritykselle luotettavamman tiedon ja paremman sopeutumiskyvyn liiketoiminnassa ja markkinoilla jatkuvasti tapahtuviin muutoksiin. Rullaavalla budjetoinnilla vältytään myös suurimmilta syksyn budjetointikiireiltä, sillä tiettyyn ajankohtaan ei tarvitse tehdä yhtä raskasta budjetointirypistystä.

Rullaavan budjetoinnin ominaisuuksia ja hyötyjä

 • Rullaava budjetointi on joustavampi lähestymistapa, joka kannustaa budjetin päivittämiseen ja tarkistamiseen jatkuvasti tilivuoden ja rullaavan ajanjakson aikana.
 • Tämä lähestymistapa mahdollistaa reaaliaikaisemman vastauksen muuttuviin markkinaolosuhteisiin, suorituskykyyn ja trendeihin.
 • Rullaava budjetointi perustuu jatkuvaan ennustamiseen ja päivittämiseen, mikä vähentää tarvetta tehdä suuria muutoksia budjettiin tilivuoden aikana ja säästytään tavalliselta syksyn isolta budjetin laatimiselta.
 • Rullaava budjetointi parantaa organisaation kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja tehdä tarvittavia muutoksia strategioihin ja resurssien allokaatioon.
 • Se mahdollistaa paremman ennustamisen tulevista tuloksista ja auttaa vähentämään riskejä ja epävarmuutta liiketoiminnassa, sillä ennusteen aikajänne tulevaan on vuodenajasta riippumatta yhtä pitkä.
 • Jatkuva päivitysprosessi kannustaa organisaatiota pitämään talouden suunnittelun jatkuvasti mielessä ja varmistamaan, että strategiset tavoitteet ovat ajan tasalla.

Talouden ennustaminen

Talouden ennustamisella viitataan yleensä tulevien tapahtumien ja trendien ennustamiseen saatavilla olevan historia- ja markkinatiedon sekä tilastoanalyysien avulla. Yrityksen talouden suunnittelun yhteydessä ennustaminen keskittyy tavallisesti tulevan taloudellisen suorituskyvyn ennustamiseen käsittäen tärkeitä mittareita kuten tulot ja menot, voitot ja tappiot sekä kassavirrat.

Kuten sanottu, budjetit ovat jo yhdenlaisia ennusteita, mutta käytännössä budjetoinnista siirrytään ennustamisen puolelle, kun luotua budjettia lähdetään päivittämään loppuvuodelle. Tunnollisemmat budjetoijat päivittävät vuoden aikana säännöllisin väliajoin budjettia, esimerkiksi aina kolmen kuukauden toteuman jälkeen, mikä pitää budjetin ajan tasalla ja luotettavampana. Alkuperäistä budjettia ei tavallisesti muuteta, vaan siitä otetaan kopio ennusteen pohjalle. Kopio nimetään ennusteeksi, alkuvuodelle täsmäytetään toteumat ja loppuvuoden kuukausia muokataan.

Ennusteita luodaan tavallisesti eri mittaisille ajanjaksoille lyhyen aikavälin ennusteista pitkän aikavälin ennusteisiin. Lyhyemmän aikavälin ennusteet voivat olla esimerkiksi kuukausi- ja kvartaaliennusteista kahden vuoden ennusteisiin ja pidemmän aikavälin ennusteet puolestaan kolmesta viiteen vuoteen. Lyhimmillään kassavirtaennusteet voivat olla muutamia viikkoja, jopa päiviä.

Erilaiset talouden ennusteet auttavat yrityksiä havaitsemaan erilaisia mahdollisuuksia ja ennakoimaan haasteita ja riskejä, mikä kannustaa proaktiiviseen päätöksentekoon ja strateginen suunnittelu kehittyy.

Talouden ennustamisen ominaisuuksia ja hyötyjä

 • Ennustaminen ei ole sidottu tiettyyn budjetointiaikaan, vaan se voi kattaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita.
 • Ennustaminen on vähemmän yksityiskohtainen kuin budjetointi, keskittymällä yleisiin suuntauksiin ja todennäköisiin tuleviin tapahtumiin.
 • Ennusteet voivat perustua moniin eri tekijöihin, mukaan lukien historialliset tiedot, markkinatutkimus, ekonometriset mallit ja asiantuntija-arviot.
 • Ennustaminen auttaa organisaatiota tunnistamaan mahdollisia tulevia mahdollisuuksia ja riskejä, mikä mahdollistaa paremman strategisen suunnittelun ja päätöksenteon.
 • Se antaa organisaatiolle selkeämmän käsityksen tulevista taloudellisista suorituskyvyistä ja auttaa sijoittamaan resursseja parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Ennustaminen auttaa organisaatiota vähentämään epävarmuutta ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, mikä voi parantaa liiketoiminnan suorituskykyä ja kilpailukykyä.

Budjetoinnin, rullaavan budjetoinnin ja talouden ennustamisen tyypillisimmät erot

Aikajänne

Perinteinen budjetointi kattaa kiinteän ajanjakson, kuten tilikauden, kun taas rullaava budjetointi ulottuu jatkuvasti tietyn ajanjakson verran tulevaisuuteen päivittyen ajan kuluessa. Ennustaminen voi kattaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin aikajänteet organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Päivitys

Budjetit laaditaan yleensä vuosittain syksyllä ja pysyvät yleensä staattisina tilikauden ajan, kun taas rullaavia budjetteja päivitetään ja tarkistetaan jatkuvasti uutta tietoa saataessa tai olosuhteiden muuttuessa sekä ajanjaksoa ylläpidettäessä. Ennustaminen sisältää jatkuvan analyysin ja ennusteiden säätämisen muuttuvien olosuhteiden ja oletusten perusteella.

Painopiste

Budjetointi keskittyy tavoitteiden asettamiseen ja resurssien allokoimiseen tietyille taloudellisille tavoitteille määritellyn ajanjakson aikana. Rullaava budjetointi korostaa joustavuutta ja sopeutumiskykyä muuttuviin olosuhteisiin, mahdollistaen organisaatioiden suunnitelmien ja strategioiden mukauttamisen reaaliajassa aina riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Ennustaminen keskittyy tulevan taloudellisen suorituskyvyn ennustamiseen ja mahdollisuuksien ja riskien tunnistamiseen historia- ja markkinatiedon perusteella.

Accuna BI tarjoaa monipuoliset työkalut budjetointiin ja ennustamiseen

Accuna Budjetoinnin monipuolisista ominaisuuksista ovat hyötyneet tähän päivään saakka tuhannet organisaatiot pienistä yrityksistä aina suuriin konserneihin ja pörssiyhtiöihin. Edistykselliset budjetoinnin ja ennustamisen ominaisuudet ja valmiit, yhtenäiset ja helposti muokattavat budjettipohjat palvelevat eri alojen ja yritysmuotojen tarpeita täydellisesti.

Tutustu webinaaritallenteiden avulla:

Accuna Budjetointi (uusi välilehti) >>

Accunan ennustamisen mahdollisuudet (uusi välilehti) >>

Accuna Kassaennuste (uusi välilehti) >>