Kuten tiedämme, nykypäivän hyvin kilpailukykyinen ja nopeatempoinen liiketoimintaympäristö on täynnä haasteita ja yllätyksiä. Yrityksen taloussuunnittelun eli budjetoinnin ja ennustamisen kyvykkyydet ovat ratkaisevassa roolissa, kun pyritään optimoimaan yrityksen taloudelliset resurssit ja saavuttamaan pitkän aikavälin kestävää menestystä. Pysyäkseen kilpailussa mukana, yritykset ovat enenevissä määrin siirtymässä Business Intelligence (BI) -ohjelmistojen hyödyntämiseen sujuvoittaakseen ja modernisoidakseen liiketoiminnalleen hyvin kriittiset ja haastavat budjetointi- ja ennusteprosessit.

BI-ohjelmistolla on keskeinen rooli yrityksen budjetointiprosessissa. Sillä tuetaan datalähtöistä päätöksentekoa ja parannetaan kokonaisvaltaisesti budjetoinnin tarkkuutta ja tehokkuutta. BI-ohjelmistot on suunniteltu keräämään, yhdistämään, analysoimaan ja esittämään talousdataa eri lähdejärjestelmistä, tarjoten edistykselliset työkalut ja arvokasta tietoa kaikille budjetointiprosessiin osallistuville henkilöille.

BI-ohjelmisto toimii kattavana taloushallinnon ja liiketoiminnan johtamisen työkaluna kaiken kokoisille ja muotoisille organisaatioille. Ohjelmiston avulla yritykset voivat luoda, seurata ja analysoida budjetteja huomattavasti helpommin ja tehokkaammin. BI-ohjelmistot tarjoavat reaaliaikaisen ja selkeän näkymän yrityksen tilasta, mikä mahdollistaa paremman päätöksenteon aidosti tietoon perustuen.

Automatisaatiolla tehokkuutta budjetointiprosessiin

Budjetoinnin BI-ohjelmisto automatisoi budjetointiprosessin, minimoi inhimilliset virheet ja vähentää tietojen syöttämiseen, konsolidointiin ja analysointiin tarvittavaa aikaa. Tämä tehokkuus vapauttaa käyttöön arvokkaita resursseja ja antaa taloustiimille mahdollisuuden keskittyä syvällisemmin strategiseen suunnitteluun ja analysointiin. Automatisoitu datankeruu ja tiedon koostaminen varmistavat aina tarkan ja ajan tasalla olevan tiedon hyödyntämisen päätöksenteossa.

Tarkkuutta talouden ennustamiseen ja suunnitteluun

Business intelligence -ohjelmistoratkaisut hyödyntävät historiatietoa ja ennakoivaa analytiikkaa tarkkojen talousennusteiden luomiseksi, jolloin yritykset voivat paremmin tunnistaa erilaisia trendejä, potentiaalisia kehityskohteita ja ennakoida mahdollisia riskejä. Luotavat ennusteet voivat tavallisesti ulottua niin tilikauden loppuun kuin rullaavasti tilikausirajojen yli. Ohjelmiston keräämät historiatiedot toimivat hyvänä pohjana realististen budjettitavoitteiden luomiselle. Lisäksi tärkeä skenaariotyö kehittyy, sillä BI-työkalut mahdollistavat erilaisten entä jos -skenaarioiden tekemisen, joiden avulla talousjohto onnistuu mallintamaan budjettiskenaarioita eri oletusten ja muuttujien perusteella. Näiden tietojen avulla organisaatiot kykenevät luomaan kestäviä budjetteja ja reagoimaan nopeasti mahdollisiin muutoksiin markkinaolosuhteissa.

Saumatonta yhteistyötä

BI-ohjelmisto parantaa yhteistyötä ja viestintää koko budjetointiprosessin aikana. BI-ohjelmisto edistää työntekijöiden ja osastojen välistä yhteistyötä tarjoamalla yhteisen alustan, jossa kaikki budjetointiin osallistuvat henkilöt voivat osallistua budjetointiprosessiin reaaliaikaisesti ja yhtenäisiä pohjia käyttäen. Johto ja taloustiimi voivat kätevästi kerätä palautetta ja kommenttia budjetoituihin lukuihin eri osastoilta, mikä parantaa budjetointiprosessin tarkkuutta ja luotettavuutta sekä pitää sen linjassa yrityksen strategisten tavoitteiden kanssa. Lisäksi osallistava hajautettu budjetointi sitouttaa henkilöstön paremmin itse tekemiinsä budjetteihin.

Ajantasaista ja visuaalista talouden seurantaa

BI-ohjelmisto tarjoaa reaaliaikaisen raportoinnin sekä raporttien ja koontinäkymien edistykselliset visualisointimahdollisuudet, minkä ansiosta liiketoimintatieto saadaan tuotua raportteihin ja näkymiin helposti ymmärrettävään muotoon. Tämä auttaa huomattavasti budjetin hallintaa ja johdon kykyä seurata budjetin toteutumista sekä kykyä reagoida tarvittavilla muutoksilla tilikauden aikana. Modernin BI-ohjelmiston avulla muutkin kuin talouden ammattilaiset ymmärtävät paremmin liiketoimintaansa ja onnistuvat tekemään laadukkaampia päätöksiä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Moderni BI-ohjelmisto on monipuolinen, skaalautuva ja helppokäyttöinen ammattityökalu – Accuna BI

Videotallenne – Accuna Budjetointi

Talgrafin Accuna BI-ohjelmistoon voidaan tuoda pohjatiedot raportointia, budjetointia ja ennustamista varten lukuisista eri lähdejärjestelmistä valmiiden rajapintojen kautta. Ohjelmisto voi olla hyvin keskitetysti käytössä vain muutamilla henkilöillä tai se voidaan myös hajauttaa koko henkilöstölle käyttöön. Accuna soveltuu yhtä lailla niin pienille osakeyhtiöille kuin usean sadan henkilön ympäristöihin.

Raportointinäkymät ja budjettipohjat voidaan räätälöidä aina asiakkaiden tarpeen mukaisesti sekä asiakkaat pystyvät niitä myös itse muokkaamaan tarvittaessa. Budjetteja voidaan syöttää kirjanpitotarkkuudella esim. kustannuspaikoittain ja tileittäin tai jopa osabudjetoinnin avulla huomattavasti tarkemmallakin tasolla. Esimerkiksi henkilöstöbudjetti voidaan tehdä henkilötasolla ja jokaisen henkilön osalta voidaan määritellä palkkojen lisäksi myös muut henkilöön liittyvät kulut suoraan budjettipohjaan. Budjetteja ja ennusteita voidaan hyödyntää myös pitkän aikavälin kassaennusteessa, jossa huomioidaan myös taseen luvut.

Tutustu tarkemmin Accuna Budjetoinnin hyötyihin ja ominaisuuksiin.