Talgrafin vuosittainen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin jälleen kevään 2024 aikana. Kyselylomake lähetettiin sähköpostitse kaikille Talgraf Oy:n asiakkaille ja vastaaminen toteutettiin anonyymina. Sydämellinen kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Asiakastyytyväisyyskyselymme näyttää meille, että BI-ohjelmistoilta odotetaan tänä päivänä entistä helpompaa ja ohjaavampaa käytettävyyttä, edistyksellisiä ominaisuuksia, uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia, toimintavarmuutta ja visuaalisuutta. Ohjelmistokumppanilta toivotaan mahdollisimman asiakaslähtöistä kehittämistä, jossa asiakasta aidosti kuunnellaan ja syvennytään tarkasti yrityskohtaisiin haasteisiin ja tarpeisiin. Lisäksi asiakastuki, aktiivinen yhteydenpito ja huolellinen viestintä sekä säännölliset kehityspalaverit nousevat merkittävään rooliin.

Asiakkaat suosittelevat Talgrafia

Hyödynnämme kyselyssämme NPS-suositteluindeksiä mittaamaan asiakastyytyväisyyttä. NPS eli Net Promoter Score lasketaan vastauksista kysymykseen ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Talgrafia ystävillesi tai työtovereillesi?”, jossa vastausvaihtoehdot ovat asteikolla 0–10.

Talgrafin NPS-tulos oli vuoden 2024 asiakastyytyväisyyskyselyssä 52, jossa suosittelijoiden osuus oli 59,5 % ja passiivisten osuus 32,7 %. Yleisesti ottaen NPS-luvun ollessa 30+ ajatellaan, että asiakkaat ovat enemmän kuin tyytyväisiä. NPS-lukumme on myös loistava tulos verrattuna ohjelmistoalan keskiarvoon, joka on eri lähteiden perusteella tavallisesti keskiarvoltaan noin 40.

Talgrafia kuvaillaan monin positiivisin sanoin

Kotimainen, luotettava ja asiantunteva: Asiakkaat kuvailevat Talgrafia erityisen luotettavaksi ja asiantuntevaksi kumppaniksi. Useat mainitsevat Talgrafin kyvyn tarjota nopeaa, asiantuntevaa ja ammattitaitoista asiakaspalvelua. Sanat, kuten ”luotettava”, ”asiantunteva” ja ”ammattitaitoinen” toistuvat vastauksissa usein, mikä osoittaa asiakkaiden luottamuksen palveluihimme ja tuotteisiimme. Asiakkaat nostavat esille myös Talgrafin kotimaisuuden ja pitkäaikaisen toiminnan. Sanat, kuten ”kotimainen”, ”pitkäaikainen tekijä” ja ”vakiintunut” kuvastavat asiakkaiden arvostusta Talgrafin juurille ja pitkäjänteiselle toiminnalle.

Kehittyvä ja moderni: Talgrafia pidetään modernina ja kehittyvänä yrityksenä. Asiakkaat arvostavat Talgrafin jatkuvaa pyrkimystä kehittää tuotteita ja palveluita vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Toistuvat sanat, kuten ”kehittyvä”, ”nykyaikainen”, ”innovatiivinen” ja ”moderni” kuvaavat hyvin asiakkaiden näkemystä Talgrafin dynaamisuudesta ja kyvystä pysyä ajan hermolla.

Asiakaslähtöisyys ja joustavuus: Asiakkaat kokevat Talgrafin asiakaslähtöiseksi ja joustavaksi toimijaksi, joka kuuntelee asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Asiakkaat kertovat Talgrafin olevan helposti lähestyttävä ja reagoivan nopeasti asiakkaan tarpeisiin. Talgrafia kuvaillaan mm. sanoilla ”asiakaslähtöinen”, ”palveluhenkinen”, ”joustava”, ”palveleva” ja ”helposti lähestyttävä”.

Positiivinen ja energinen ilmapiiri: Palautteista välittyy myös kuva Talgrafista positiivisena ja energisenä toimijana. Asiakkaat arvostavat Talgrafin iloista ja ystävällistä asiakaspalvelua sekä hyvää viestintää. Sanat, kuten ”positiivinen”, ”nuorekas”, ”energinen”, ”kärsivällinen opastus” ja ”ystävällinen” kertovat Talgrafin asiakaskokemuksen laadusta ja vuorovaikutuksen tunnelmasta.

Asiakastuki ja koulutukset saavat kiitosta

Talgrafin asiakastuen ihmisläheistä, ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua pidetään suuressa arvossa. Asiakkaat ovat erittäin kiitollisia ja iloisia Talgrafin aina palvelualttiista tuen henkilöstöstä, jotka hoitavat huolellisesti ja ripeästi arjen ongelmat. Asiakastuen toivotaan säilyvän nykyisellä tasollaan myös tulevaisuudessa, sillä se koetaan muihin kokemuksiin verraten esimerkilliseksi, jopa poikkeukselliseksi.

Vastauksissa nousee esille, että Accunan sisäisiä ohjeita ja muita tukimateriaaleja voisi kehittää, jotta erilaisia arjen kysymyksiä tai ongelmia olisi kätevämpi ratkaista itsenäisesti. Tämän kehityskohteen olemmekin jo tunnistaneet ja ehtineet julkaisemaan Accunan tukiportaalin. Tukiportaalin toiminnallisuuksia, sisältöjä ja vuorovaikutusominaisuuksia edistämme paraikaa ja tulemme viestimään niistä tarkemmin asiakkaille. Olemme myös vahvistamassa asiakastuen tiimiä uudella työkaverilla, jonka tehtäväkuva painottuu etenkin tukiportaalin ylläpitoon, viestintään ja materiaalien tuottamiseen.

Talgrafin koulutuslisenssi ja sen sisältämät Accuna-webinaarit saavat erityistä kiitosta ja niihin esitetäänkin mukavasti ehdotuksia tulevien koulutusten sisällöille. Webinaarit nähdään tärkeänä tiedonlähteenä ja apuna ohjelmiston monipuolisen ja tehokkaan hyödyntämisen kannalta. Asiakkaat korostavat koulutusten merkitystä toivomalla koulutuslisenssipalvelun tarjoamista jatkossakin. Myös kouluttajille halutaan lähettää terveisiä ja kiitosta asiantuntevista ja selkeistä webinaareista.

Aktiivinen asiakashoito tuo hymyn huulille

Hyvä saavutettavuus, asiakkaiden ongelmien ratkaisuhalu ja -kyky sekä säännöllinen yhteydenpito ovat asiakkaiden mielestä tärkeitä piirteitä ohjelmistokumppanissa. Asiakkaat kokevat, että tiivis yhteistyö ja asiakassuhteiden ylläpito ovat olennaisia, ja arvostavat mahdollisuutta saada konkreettisia kehitysehdotuksia ja päivityksiä omiin toimintamalleihinsa säännöllisin väliajoin.

Asiakkaat kokevat Talgrafin olevan aktiivinen asiakassuhteiden ylläpitäjä, jonka asiakaslähtöinen ja joustava toiminta saa kiitosta. Asiakkaat ovat yleisesti tyytyväisiä nykyiseen asiakashoidon tasoon ja iloisia siinä tapahtuneeseen kehitykseen. Lisääntyneet asiakashoidon puhelut ja kuulumisten kyselyt ovat ilahduttaneet asiakkaita, minkä seurauksena koetaan, että Talgraf välittää aidosti ja pyrkii tekemään kaikkensa asiakkaan menestyksen eteen.

On ilo huomata, että panostuksemme asiakashoidollisiin ponnistuksiin ja resursseihin tuottavat selvästi tulosta ja, että se näkyy ja tuntuu asiakkaiden arjessa. Meillä on selkeät suunnitelmat ja tavoitteet asiakashoidon kehittämiseksi ja pidämme tuntosarvemme herkkänä ensiluokkaisen tason varmistamiseksi myös asiakasmäärien kasvaessa.

Asiakaslähtöistä ohjelmistokehitystä

Asiakkaat ovat yleisesti tyytyväisiä Accunan nykyisiin ominaisuuksiin ja kokevat Accunan vastaavan hyvin heidän tarpeitaan. Asiakkaat korostavat kuitenkin jatkuvan kehityksen ja teknologian ajan hermolla pysymisen merkitystä. Asiakaskyselyn palautteet heijastavat laajan ja moninaisen asiakaskunnan erilaisia tarpeita ja toiveita. Niissä korostuvat mm. grafiikat ja visuaalisuus, toimintavarmuus, integraatiot sekä eri moduulien kehitys. Lisäksi tekoälyn tuomat mahdollisuudet kiinnostavat tänä päivänä yhä useampia.

Talgrafin ohjelmistokehitys nojaa yhä vahvemmin käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin. Tiivis yhteistyö varmistaa, että Accuna vastaa eri toimialojen ja käyttäjien monipuolisiin vaatimuksiin. Vuoden aikana lanseerattu Accuna Tuotekehitysyhteisö on saanut hyvin tervetulleen vastaanoton, ja aktiivisempi dialogi asiakkaiden kanssa tuo arvokkaita näkökulmia tuotekehityksen eri vaiheisiin. Yhteistyöltä asiakkaat toivovat molemminpuolista lisäarvon tuottamista ja innovatiivisia ratkaisuja.

Olemme käyneet läpi tuotekehitystä koskevat vastaukset perusteellisesti ja tehneet niiden pohjalta kehityssuunnitelmia sekä tarvittavia jatkokeskusteluja. Jokainen kommentti on meille tärkeä ja pienimmätkin ajatukset otetaan huomioon. Jatkuvan asiakaspalautteen saamisen ansiosta tuotekehityksen työlistalta löytyy jo useampia asiakaskyselyssä tärkeimmiksi nousevia kehitysideoita ja huomioita. Osa, kuten monidimensiobudjetointi sekä pää- ja päiväkirja ovatkin jo käytössä ja saaneet erinomaista palautetta.

Toimintavarmuus ja nopeus ovat väistämättä merkittäviä asioita käyttäjien keskuudessa. Accunan nopeudelle ja toimintavarmuudelle olemme tehneet jälleen parantavia toimenpiteitä, ja ennen tulevaa budjetointikautta olemme tuomassa tuotantoon vielä lisää parannuksia, jotta kiireinen budjetointikausikin sujuu mahdollisimman jouhevasti. Lisäksi budjetointikauteen on varauduttu erilaisilla budjetoinnin parannuksilla, logiikoiden ja toimintojen kehittämisellä, jotka tekevät budjetoinnista entistä kätevämpää.

Uusien ominaisuuksien tiedottamiseen ja läpikäyntiin on myös ajan mittaan tullut erilaisia kehitystoiveita. Tuotekehityksen ajankohtaisia asioita ja päivityksiä käsittelemme vuoden aikana mm. Tuotepäällikön uutiset -artikkelisarjassamme, Tuotekehityksen kuulumiset -webinaareissamme ja uusimpana tulokkaana Uudet ominaisuudet – konsultin läpikäynti -webinaareissamme. Lisäksi koulutuslisenssiläiset pääsevät ylläpitämään ja päivittämään Accuna-osaamistaan kuukausittain järjestettävissä, ja tallennettavissa, Accuna-webinaareissamme. Accunan tukiportaali tulee myös edistämään tätäkin asiaa entisestään. Accunan päivityshistoria on asiakkaille nähtävissä Accunassa Ohje – Uudet ominaisuudet -osiossa, jonka päivityksestä ilmestyy ilmoitus käyttäjille ohjelmaan.

Asiakaskysely toteutettiin anonyymina, joten emme voi vastata yksilöiden kommentteihin henkilökohtaisesti. Mikäli haluatte käydä joitakin vastaamianne asioita lävitse tai muuten kaipaatte apua, niin olettehan heti yhteydessä Talgrafin Helpdeskiin.